ธุรกิจที่ดีงาม: การสร้างภาวะผู้นำ งานที่ให้ความหมาย และความสุข Mihaly Csikszentmihalyi

ISBN:

Published:

Paperback

280 pages


Description

ธุรกิจที่ดีงาม: การสร้างภาวะผู้นำ งานที่ให้ความหมาย และความสุข  by  Mihaly Csikszentmihalyi

ธุรกิจที่ดีงาม: การสร้างภาวะผู้นำ งานที่ให้ความหมาย และความสุข by Mihaly Csikszentmihalyi
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 280 pages | ISBN: | 4.53 Mb

หนังสือเลมนีจะทำใหคุณไดเรียนรูวิธีคิดและวิธีปฏิบัติซึงเปนปัจจัยทีสำคัญตอการดำเนินธุรกิจทีดีงาม ของผูนำทีมีวิสัยทัศนระดับโลกจำนวนมาก ซึงสามารถเชือมโยงกับหลักการทางความคิด ทังทางการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาตนเอง เพือใหผูนำทางธุรกิจ ผูจัดการ และแมแตMoreหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีคิดและวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ดีงาม ของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลกจำนวนมาก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหลักการทางความคิด ทั้งทางการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้นำทางธุรกิจ ผู้จัดการ และแม้แต่พนักงานพบกับ สภาวะลื่นไหล ที่ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้แก่ตนเองเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างสังคมที่เป็นธรรมและดีขึ้นได้ เป็นหนังสือที่ควรอ่านสำหรับทุกคนที่เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ธุรกิจที่ดีงาม: การสร้างภาวะผู้นำ งานที่ให้ความหมาย และความสุข":


pks-zawiercie.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us